Şirket Kurulumu Hakkında Her Şey

Şirket Kurulumu Hakkında Her Şey

16 Şubat 2023

Bir şirket kurmak, iş hayatına atılacak ilk adımdır ve oldukça uğraş gerektiren, en önemli ve zahmetli aşamalardan biridir. Bu uzun şirket kurulumu sürecinde karşımıza çıkacak her detayı anlatacak profesyonel bir rehber hazırladık.

Şirket Kuruluş Adımları
 1. Mali Müşavir İle Görüşmek
 2. Şirket kurulumu için karar alındıktan sonra ilk yapılacak adım işinin uzmanı bir mali müşavir ile görüşmek ve ilerleyen süreçte işlemleriniz için anlaşma sağlamaktır.

  Mali müşaviriniz, kuracağınız şirketin sektörüne göre vergi ve diğer mali konularda rehberlik edecek ve sizleri yapacağınız işe göre vergi indirimleri, teşvikler gibi masraflarınızı azaltacak yöntemler hakkında bilgilendirecektir.

  Bu süreçte ticari faaliyetlerinizle ilgili aylık muhasebe işlemlerinizin takibi hakkında da sözleşme yapılması gerekecektir.

 3. Şirket Türü Seçilmesi
 4. Mali müşavir ile görüşülüp anlaşıldıktan sonra ikinci aşama, şirket türünün seçilmesidir. Ticaret Kanunu'na çok sayıda şirket çeşidi bulunmakla birlikte, en sık kurulan ve var olan şirket türleri "şahıs", "limited" ve "anonim" şirketlerdir.

  Her şirket türünün kendi avantajları ve dezavantajları olacaktır. Şirket tiplerinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 5. Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması
 6. Şirketin türü belirlendikten sonraki aşama, şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Bu sözleşme hazırlanırken şirket özellikleri, ünvanı, şirket adresi, müdürün kim olacağı, sermayesi, karın nasıl dağıtılacağı gibi konular kararlaştırılmalıdır. Ana sözleşmede belirtilenler, şirketin temel kaynağıdır.

  Ana sözleşmeyi hazırlamak için gerekenler şunlardır:

  • Şirketin ünvanı kararlaştırılmalı.
  • Şirket ortaklarının kimler olacağı ve bu ortakların hisse tutarları belirlenmeli. Bütün şirket türleri için asgari 1 ortak yeterli olmaktadır.
  • Şirketin merkez adresinin neresi olacağı kararlaştırılmalıdır.
  • Şirket müdürünün / temsilcinin kim olacağı belirlenmeli
  • Sermaye tutarı ve ortakların sermaye payları belirlenmeli.
  • Anonim şirketler için belirlenen sermayenin 1/4’i blokeli olarak yatırılmalı, geri kalan kısmı ise 24 ay içerisinde yatırılmalıdır. Limited şirketlerde ise sermayenin 1/4’ini blokeli olarak yatırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Sermaye miktarının şirket varlığını sürdürebilecek düzeyde gelir elde edene kadar nakit ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olması gerekmektedir.
  • Şahıs firmaları için sermaye miktarı şahısın talebine göre belirlenebilir.(1.000,00 ₺ – 5.000,00 ₺ arası gibi.)
  • Limited şirketler için minimum sermaye tutarı 10.000,00 ₺’dir.
  • Anonim şirketler için minimum sermaye tutarı 50.000,00 ₺’dir.
  • Şirket ile alakalı yayınlanacak olan ilanların şekli kararlaştırılmalı.
  • Şirketten ayrılık şartları, imtiyazlı hisse var olacağı veya olmayacağı ve kar dağıtımının ayrıntıları kararlaştırılmalı.

 7. Ticari Sicilde Ana Sözleşmenin Onayı
 8. Mali müşavir aracılığıyla şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasının ardından, sözleşme MERSİS sistemine yüklenir. Sitemdeki gerekli bilgilerin girişi yapıldıktan sonra onay aşamasında bir kayıt numarası oluşturulur. Oluşturulan bu kayıt numarası ile birlikte şirket ortakları, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne giderek, yetkili memur huzurunda 3 adet şirket ana sözleşmesi imzalar ve onay alır.

  Şirketi temsil etme yetkisi bulunan kişi, burada yetkili kişi tescil talepnamesi (imza beyannamesi) hazırlatır.

  İşe başlangıç bildirimi için vergi dairesine iletilmek üzere noter onaylı kimlik sureti hazırlanmalıdır.

  Bunların dışında gerekli olan evraklar şunlardır:

  • Şirket müdürünün ünvanıyla birlikte imza beyannamesinin 2 adet nüshası.
  • Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı.
  • Müdürün kurucular haricinde seçilmesi durumunda ilgili müdürün görevi kabul ettiğini belirten Ticaret Sicil Müdürlüğünce imzaları onaylanmış belge.
  • Müdürlük görevinin tüzel kişiliğe verilmesi halinde tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin isim, adres, uyruk ve kimlik bilgileri. (Tüzel kişi tarafından seçilen gerçek kişinin yabancı uyruklu olması durumunda ikamet tezkeresi ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport örneği.)
  • Tüzel kişi tarafından müdürlük görevine seçilen gerçek kişinin yabancı uyruklu olması durumunda tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren.

 9. Potansiyel Vergi Numarası ve Banka Süreci
 10. Şirket ana sözleşmesiyle birlikte vergi dairesine gidilerek, potansiyel vergi kimlik numarası oluşturulmalıdır. Mersis sistemine geçilen bölgelerde, bu işlem Mersis üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

  Potansiyel vergi kimlik numarası, şirketinizin tescil işleminin tamamlanmasının ardından şirketin vergi numarası haline gelecektir. Kuruluş sürecindeyken anonim şirketlerde yatırılması zorunlu olan sermayenin %25'lik diliminin bankaya yatırılabilmesi için öncelikle potansiyel vergi kimlik numarasının alınması gerekmektedir. Bu numara alındıktan sonra ortaklar bankaya gidip, sermayenin bloke edilecek olan kısmını yatırır ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alır. Limited şirketlerde bu miktarın yatırılması zorunluluğu bulunmadığı gibi dileğe göre yine de yatırılabilir. Bloke edilen tutar, şirket tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından şirket işlemlerinde kullanılmak üzere nakit olarak geri çekilebileceği gibi açılacak olan şirket hesabına da aktarılabilir. Rekabet kurumu payı da ilgili ticaret odasında bulunan veznelerde ödenebildiği için yeniden bankaya gidilmesine gerek kalmamaktadır.

 11. Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Sicili Müdürlüğüne İletilmesi
 12. Ticaret Odası Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler;

  • Noter tarafından onaylanmış şirket ana sözleşmesi 3 adet (Yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 adet)
  • Şirket yetkilisi imza beyanı 2 adet (Ticaret odasında hazırlanabilir.)
  • Rekabet Kurumu payı banka dekontu (Ticaret Odası veznesinde yatırılmaktadır.)
  • Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları bulunmalıdır.)
  • Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet
  • Kurucu ortaklar bilgi formu
  • Anonim şirketler için zorunlu olan sermayenin blokeli tutarının yatırıldığına dair banka dekontu.

  Bu belgeler hazırlandıktan sonra bağlı bulunan ticaret sicil müdürlüğüne gönderilir. Ödenmesi gereken harçlar başvuru sırasında yatırılmalıdır. Şirket kurulum başvurusunun onay almasının ardından tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

  Limited şirketlerinde gerekli kuruluş evraklarının çoğu ticaret sicil müdürlüklerinde yapılabildiği için bu belgelerin hazırlanması yetkili memurlarca ticaret sicil müdürlüklerinde tamamlanır.

 13. İmza Sirkülerinin Hazırlanması
 14. Ticaret sicilinde şirket ana sözleşmesinin tescil edilmesinin ardından, şirket artık tüzel kişilik halini almıştır. Şirketi temsil etmekle yetkili kişi olan şirket müdürü ünvanıyla birlikte atacağı imza örnekleriyle noterlikte imza sirküleri hazırlatabilir. Şirket adıyla yapılacak işlemlerin tamamında bu imza sirküleri lazım olacaktır. Yasal olarak gerek bütün defterler, şirketin tescil edildiği gün noter tarafından tasdik edilmelidir.

 15. Defter Tasdikleri
 16. A. Şahıs Şirketlerinin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler

  • İşletme hesabı esasında tutulacak defter;
  •     –İşletme hesabı defteri

  • Serbest mesleklerde tutulacak defterler;
  •     – Serbest meslek kazanç defteri
       – Çiftçi işletme defteri

  B. Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

  • Defter-i Kebir
  • Yevmiye defter
  • Envanter efteri
  • Genel kurul karar defteri
  • Ortaklar pay defteri
  • Müdürler kurulu defteri (Birden fazla müdür olması durumunda gereklidir.)

  C. Anonim Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

  • Defter-i Kebir
  • Yevmiye defter
  • Envanter efteri
  • Genel kurul karar defteri
  • Ortaklar pay defteri
  • Damga Vergisi Defteri

  🔹 Defter Tasdikleri Ticaret Sicilde Yapılmalıdır.

 17. Vergi Dairesi İşe Başlama Bildirimi Verilmesi ve Kayıt İşlemleri
 18. Şirketin tescil edilmesinin ardından aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine başvuru yapılır:

  • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri
  • Onaylı imza sirküleri
  • Onaylı ana sözleşme
  • Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)
  • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
  • Şirket ortaklarının ikametgahları
  • Kimlik asılları veya noter onaylı suretleri

  İlgili vergi dairesi yukarıdaki evraklara göre şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyip şirket yetkilisinin imzasını alır. Yoklama tutanağının tutulmasının ardından vergi dairesinden vergi levhası talep edilebilmektedir. (Son zamanlarda yapılan düzenleme ile bundan sonra yoklama işlemi her mükellef için değil risk odaklı olarak yapılacaktır.)

  Mali müşavirler, sözleşme yaptığı mükellefin vergi levhasını yoklamayı beklemeden onaylayabilmektedir. Bu işlem hem şirket kuruluş işlemlerini kısaltmakta hem de süreci hızlandırmaktadır.

  Yukarıda yer alan evraklar tamamlandıktan sonra aşağıdaki maddelerdeki süreç sırasıyla ilerlemektedir.

  A. Başvuru İşlemleri

  Yukarıda bulunan belgeler ile vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Kira sözleşmesi ve SMMM Meslek Sözleşmesi doğrultusunda damga vergisi beyanı verilir ve tahakkuk edilem miktar ödenmelidir. Bunun ardından sicil servisine tüm evraklar teslim edilir. Bununla birlikte açılış başvurusu tamamlanmıştır.

  B. Yoklama ve Tescil

  Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından vergi dairesi görevlileri haber vermeden işyeri adresinize gelerek işyerinin gerçekten var olup olmadığını teftiş ederler. Yoklama memurlarının bu teftiş işlemi başvuru işlemlerinden ortalama olarak 2 veya 3 gün sonra gerçekleşmektedir. Yoklama memurları tarafından size bırakılmış olan ‘yoklama fişi’ ile vergi dairesine giderek sicil servisinde kayıt işlemlerini tamamlamış olursunuz. Ardından vergi levhanız internet üzerinden indirilebilir olacaktır.

  C. Bağkur İşlemleri

  Yoklama işlemleri tamamlanıp vergi mükellefiyetinizin tamamlanmasının ardından sıradaki işlem eskiden Bağ-kur olan 4/B sigortalılığı adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunmak. 2019 yılında 4/B sigorta primi şirket ortakları ve esnaflar için aylık 754,61 ₺ olmakla birlikte bu primlerin düzenli olarak ödenmesi indirim fırsatlarından faydalanmanıza olanak tanıyacaktır.

  D. Yazar Kasa İşlemleri

  Yazının bu kısmındaki işlem yalnızca parekende mal satışı ile ilgili olarak şirket sahipleri için geçerli olacaktır.

  Vergi dairesine gidilerek yazar kasa izin dilekçesi doldurulur ve izin alınır. Bunun ardından yazar kasa bayisine gidilerek işlemler tamamlanır. Bayideki çalışanlar bu işlemleri her gün onlarca kere yaptıklarından dolayı prosedüre oldukça hakimdir ve işlem hakkında aklınıza takılan noktalarda sizlere yardımcı olacaktır. Buradaki işlemlerinizin tamamlanmasının ardından aşağıdaki belgeleri almalısınız:

  • Yazar kasa satın alındığına dair fatura
  • Yazar kasa izin belgesinin fotokopisi
  • Yazar kasa’nın ilk fişi (Bayi çalışanları yardımcı olacaktır.)
  • Yazar Kasa ruhsatının ilk 3 sayfasının fotokopisi

  Bu dosyaların tamamlanmasının ardından vergi dairesine gidilerek ödeme kaydedici cihazlara ait yazar kasa kullanım belgesini onaylatabilirsiniz.

 19. Ticaret ve Sanayi Odası İşlemleri
 20. Şirket kurulumundan sonra 15 gün içinde ilgili Ticaret Odasına kayıt olmak zorunlu hale gelirken, açılacak olan şirketiniz sanayi sektöründe çalışacaksa ilgili sanayi odasına da kayıt olması gerekmektedir. Gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Ticaret Odası Başvuru Formu
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Müdür İmza Sirküleri
  • Noter tastikli ana sözleşme
  • Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
  • Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

 21. Belediye İşlemleri
  1. İşyeri açma ve izin ruhsatı çıkartılmalıdır.
  2. Çevre Temizlik Vergisi ödenmelidir.
  3. İşyeriniz size ait ise tapuyla, kiralık ise kira sözleşmesi ile gidilmelidir.
  4. Ticaret Odası kayıt suretiniz, vergi levhası ve ticaret sicil gazeteniz yanınızda götürülmelidir.

 22. Ticari Faaliyetin Başlaması
 23. Bütün bu zorlu süreçlerin ardından ticari faaliyetinize artık başlayabilirsiniz. Matbaadan fatura basımı yapılıp kaşe çıkarılmasının ardından gerekli tahsilat ve tediye makbuzları gibi evraklar hazırlandıktan sonra fatura düzenlemeye başlayabilirsiniz. Bu işlemlerle birlikte artık kağıt işlerinin sonuna gelindi sayılır. Bu süreçlerden sonra dileğinize göre işinizin ve çevrenizin genişlemesi amacıyla dernek, oda, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına katılım gösterebilirsiniz.

  Sigortalı işçi çalıştırılacaksa anlaşma sağlanan mali müşavir ile bu işlemler gerçekleştirilebilir. Uygulanması planlanan faaliyetlerin gereklerine göre belediye ruhsatı işlemleri de gerçekleştirilir.

 24. KOSGEB ve Destekler
 25. Kuruluş yapılmasından önce KOSGEB'e kayıt işlemi gerçekleştirilerek destek ve hibelerden de faydalanma imkanı sağlanabilir. Örneğin, yalnızca kuruluş sürecinde ödenen miktar büyük bir oranda iade alınabilir. KOSGEB ayrıca yeni girişimcilere 50.000 ₺'ye kadar hibe olanakları sunmaktadır. Bunun dışında kredi ve eğitim fırsatları da bulunmaktadır.

 26. Maliyet
 27. Şirket kurulumu bu süreçteki alınan profesyonel destek, ortak sayısı, sermaye tutarı ve şirketin özelliklerine göre değişken maliyetler ve aşamalarda gerçekleştirilebilmektedir.

  Temel amaç bu süreçte doğru hizmeti alabilmektir. Yalnızca kurulum aşamasında değil ticari faaliyetlerinizi sürdürdüğünüz sürece uzun vadeli bir destek ve danışmanlık ihtiyacı bulunduğu için doğru bir ekip ve mali müşavir ile anlaşmanız en önemli konulardan biridir.

2023 Yılı İçin Ortalama 1 Ortak ve Asgari Tutarlarda Ortalama Kuruluş Maliyeti

  Her şirketin özelindeki kriterlere göre kuruluş maliyeti değişmektedir.

Yabancı ortaklı şirketlerde maliyet artmaktadır.

Şirket kurulum aşamaları tamamlandıktan sonra sizleri beklemekte olan giderler ise aşağıda sıralanmıştır. Bu kalemler için ödenmesi gereken masraflar ise iş türünüze ve hacminize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

 • Stopaj (3 ayda bir)
 • Çalışan varsa sigorta primi (Aylık)
 • Katma Değer Vergisi (Aylık)
 • Mali müşavirlik ücreti (Aylık)
 • Müdür/müdürler için 4/B sigorta primi (Aylık)
 • Geçici Vergi (3 ayda bir)
 • Kurumlar Vergisi (Yıllık)
 • Defter tasdik ücretleri (Yıllık)
 • Defter kapanış tasdik ücretleri (Yıllık)
 • Meslek odası aidatları (Yıllık)
 • Belediye Vergileri

💡Bu yazımızda şirket kuruluş aşamalarını adım adım inceledik. İş hayatına atılmak isteyenlerin öncesinde geçmesi gereken bu zorlu süreçte ofisinizden çıkmadan işlemlerinizi tamamlamak ve profesyonel ekibimizden destek almak isterseniz web sitemiz üzerinden bizi inceleyebilir ve aklınıza takılan soru işaretleri için İletişim Formumuz, Telefon Hattımız üzerinden veya Canlı Destek üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


İlgili Yazılar:


Paylaş