MALİ DANIŞMANLIK


Muhasebe Uygulamaları:
A. Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen Muhasebe Standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
B. Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
C. KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi, Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, tahakkuk fişinin mükellefe sunulması.
D. Katma Değer Vergisi mükelleflerinin iade hakkı doğuran teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacakları ile ilgili işlemlerin takibi ve tamamlanması.
E. İşletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
F. Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması.

Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları
A. Türk Ticaret Kanunu usul ve esasları çerçevesinde şirket ana sözleşmeleri hazırlamak ve ticaret sicil işlemleri sonucunda şirketi faaliyete geçirmek.
B. Şirketlerde TTK usul ve esaslarına uygun olarak sermaye tespitlerinin raporlanması işlemleri sonrasında sermaye artırılması veya azaltılması işlemlerini yapmak.
C. Anonim şirketlerin hesap dönemi sonrasında genel kurul toplantıları için gerekli evrakların hazırlanması ve yayınlanacak bilgilerin kontrol edilmesi.
D. Şirketin tasfiye sürecinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları yönünden usulüne uygun şekilde yürütülerek tasfiyenin sağlanması ayrıca tasfiye sonu raporunun hazırlanması.
E. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Anonim ve Limited şirketlerde denetçilik yapmak.
F. Şirketlerin üçüncü kişilerle yaptıkları sözleşmelerin gözden geçirilerek kanuni mevzuata aykırı hükümler ve/veya şirket menfaatlerine aykırı hususlarda önerilerde bulunmak.
G. Şirketlerde; TTK usul ve esaslarına uygun olarak;
  * Ana Sözleşme Değişiklikleri
  * Adres Değişiklikleri,
  * Şube, Depo, İrtibat Bürosu Açılışları
  * Pay Devirleri Sermaye Artırımı ve Azaltılması,
  * Şirketlerin Geçmiş Yıl Karları, Özel Fonlar ve Ortaklara Borçlarının Sermayeye İlavesi gibi tespit raporlarının düzenlenmesi ve tescilinin sağlanması
  * Şekil Değiştirme ve Birleşme
  * Diğer Değişiklik ve Tadil Tasarıları,
  * işlemlerini yürütmek ve sonlandırmak.

Çalışma Hayatı ve İş Hukuku Uygulamaları
A. Personelin ilk istihdamından itibaren yapılacak iş akdi, işe giriş bildirgesi vb. işlemlerin yasal mevzuata uygun yapılmasını sağlamak.
B. Çalışanların ücretlerinin usulüne uygun şekilde bordrolarının yapılması, sosyal güvenlik kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgesi, eksik gün bildirimleri, işten ayrılma halinde iş kur vb. resmi kurumlara verilmesi gereken bildirimlerin doğru şekilde verilmesinin sağlanması.
C. Personelin iş akdinin feshi halinde, fesih nedenleri ve hizmet süresi göz önünde bulundurularak personele ödenecek özlük haklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin parası vb.) doğru şekilde hesaplanması.

Paylaş