BİLİŞİM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ


Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinden biri olan bilişim sektörü çeşitli teşvik unsurları ile desteklenmektedir. Verilecek destekler üç aşama halinde ele alınmıştır.


 1. İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri
 2. Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri
 3. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Destekleri

1 - İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri


• Yurt Dışı Ürün, Hizmet, Marka, Patent, Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Korunma Desteği

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

• Rapor ve Veri Analizi Desteği

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan, rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

• Belgelendirme Desteği

Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge, sertifika, akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

• Yurt Dışı Arama Desteği

Şirketlerin yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri %60 oranında ve yıllık 300.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

• Hizmet Pazarlamaya Yönelik E-Ticaret Site ve Platformlar ile Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği

Şirketlerin hizmet ürünlerini pazarlamalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri %60 oranında ve e-ticaret sitesi ve/veya platform başına yıllık en fazla 48.000 TL tutarında en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

• Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği

Kuruluş tarihinden itibaren 1 yılını tamamlamış şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 300.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden son 1 yıl içerisinde mezun olan kişilerin istihdamında destek oranı %60 olarak uygulanır.

• Kiralama Desteği

Yabancı dilde yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri %50 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu veya dijital oyun geliştiren şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

• Pazara Giriş Desteği

Şirketler tarafından yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu, yabancı dile çeviri giderleri ile diğer pazara giriş giderleri %50 oranında ve yıllık 2.400.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

2 - Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri


• Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Kuruluş tarihinden itibaren 1 yılını tamamlamış şirketler tarafından yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %60 oranında, yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 4.800.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Bu destek kalemi kapsamında genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri %60 oranında ve yıllık 4.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Ürün Yerleştirme Desteği

Hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderler %60 oranında, yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 1.200.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

• Komisyon Desteği

Yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri, yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformu başına %50 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri %50 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

• Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Bireysel Katılım Desteği

Fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlara ilişkin bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına 300.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde destek üst limiti 600.000 TL olarak uygulanır. Bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 etkinlik için prestijli etkinlik katılımı desteğinden yararlanılabilir.

• Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Milli Katılım Desteği

Fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen milli katılım organizasyonlarında şirketlerin katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri her bir organizasyon için %70 oranında ve 300.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde destek üst limiti 600.000 TL olarak uygulanır.

• Yurt İçi Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Bireysel Katılım Desteği

Bakanlıkça belirlenen yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarda bireysel katılım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına 180.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Yurt Dışı Birim Desteği

Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon ve hizmet giderleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık 1.440.000 TL’ye kadar her bir ülke için en fazla 5 yıl süreyle desteklenir. Bu destekten aynı anda en fazla 10 birim için yararlanılabilir.

3 - E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Destekleri


Bu programdan yararlanmak isteyen şirketler, bu programa girmeye hak kazanmak üzere belirli aşamalardan geçmektedir.

Öncelikle, bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak program kapsamına alınma başvurusu gerçekleştirilir. Yapılan başvuru kapsamında şirketin ürünleri/hizmetleri, kurumsal ve teknolojik yetkinlikleri, organizasyon yapısı, vizyonunu ve Genelgede belirtilen diğer başvuru kriterleri Bakanlık tarafından değerlendirilir. Başvuru şartlarını sağlayan şirketin uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyeli dikkate alınarak ön inceleme işlemi yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda şirket, Bakanlık tarafından E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına alınır.

Program kapsamına alınan şirketlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık firmalarınca gerçekleştirilecek stratejik iş planını yaptırması zorunludur. Yürütülecek faaliyetler ile program kapsamında yararlanılması öngörülen destekleri içeren stratejik iş planı çalışması Bakanlığa sunulur. Stratejik iş planının Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip şirket, program kapsamında yer alan desteklerden 5 yıl süreyle yararlanabilir. Ülkemiz hizmet ticareti politikaları çerçevesinde şirketin Genelgede belirtilen performans kriterlerini karşılaması halinde destek süresi 5 yıl uzatılabilir.

Program Kapsamında Sağlanan Destekler

• Yurt Dışı Ürün, Hizmet, Marka, Patent, Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Korunma ve Alım Desteği

Yurt içi tescil belgesine sahip olunan ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderler %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışında kayıtlı patent/fikri mülkiyet hakkı/tasarım/model satın alımına yönelik giderler %60 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun, Platform Geliştirme Desteği

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama/dijital oyun, dijital platform geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 10 adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden son 1 yıl içerisinde mezun olan kişilerin istihdamında destek oranı %70 olarak uygulanır.

• Kiralama Desteği

Yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri %60 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu veya dijital oyun geliştiren şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

• Pazara Giriş Desteği

Şirketler tarafından yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu, yabancı dile çeviri giderleri ile diğer pazara giriş giderleri %60 oranında ve yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Rapor ve Veri Analizi Desteği

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan, rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Belgelendirme Desteği

Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Yurt Dışı Arama ve Test Desteği

Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar en fazla 5 yıl süreyle desteklenir.

Şirketlerin bu kapsamda yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformları için yurt dışında yaptıracağı test giderleri %50 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %70 oranında, yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 9.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bu destek kalemi kapsamında genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri %70 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Ürün Yerleştirme Desteği

Hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderler %60 oranında, yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 4.800.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlıkça uygun görülen konularda firma/kuruluş/üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %60 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Komisyon Desteği

Yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri, yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformu başına %70 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri %60 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Yurt Dışı İhale Desteği

Uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde şirketler, sözleşme tutarına göre aşağıda belirtilen oranda ve en fazla 12.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Sözleşme bedeli 24.000.000 TL’ye kadar olan projeler için %20
 • Sözleşme bedeli 24.000.000 TL - 60.000.000 TL arasında olan projeler için %15
 • Sözleşme bedeli 60.000.000 TL - 120.000.000 TL arasında olan projeler için %10
 • Sözleşme bedeli 120.000.000 TL ve üzerinde olan projeler için %7,5

Bakanlık, yurt dışı ihale desteği başvurularını ihale sonuçlanmadan önce projenin uluslararası ticaretimizi artırma potansiyelini değerlendirmek suretiyle karara bağlar.

Destek kalemlerinin hatasız ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvuruları öncesinden, desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi için bize online randevu alabilir ya da bizi arayabilirsiniz.

• Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği

Orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlanmasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kurulacak birimlerin aşağıda belirtilen giderleri %70 oranında ve birim başına yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Birimin kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri
 • Brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mali müşavirlik / muhasebe ve işletme hizmeti / barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri
 • Birim bünyesinde aynı anda 2 kişinin istihdamına yönelik giderler

Bu destekten en fazla 20 birim için yararlanılabilir.

• Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği

Orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlanmasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kurulacak birimlerin aşağıda belirtilen giderleri %70 oranında ve birim başına yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Birimin kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri
 • Brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mali müşavirlik / muhasebe ve işletme hizmeti / barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri
 • Birim bünyesinde aynı anda 2 kişinin istihdamına yönelik giderler

Bu destekten en fazla 20 birim için yararlanılabilir.

• Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi Desteği

Hizmet ihracatının artırılması ye uluslararası projelerde etkin olarak yer alabilmesini teminen şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi kapsamında aşağıdaki giderler 2 yıl süreyle, %60 oranında ve 2.400.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Makine/ekipman/donanım/yazılım alımı veya kiralama giderleri
 • Eğitim, danışmanlık ve yazılımcı sertifikasyonu giderleri
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu, test/analiz ve ürün doğrulama giderleri
 • Patent, tasarım, model ve fikri mülkiyet hakkı tesciline yönelik giderler
 • Kurulum ve bakıma ilişkin proje personelinin 5 defa yurt dışı seyahat ve konaklama giderleri
 • Aynı anda 2 kişiye ait proje çalışanı istihdam giderleri

Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 12.000.000 TL tutar için destek tutarı 2.400.000’er TL ve proje çalışanı sayısı ikişer ilave edilerek kademe artırımlı olarak uygulanır. Destek tutarı 24.000.000 TL’yi geçemez.

Satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

• Veri Merkezi Desteği

Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az %20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler tarafından ülkemizde kurulan ve Genelgede belirtilen asgari şartları taşıyan veri merkezlerinin aşağıda belirtilen giderleri, %60 oranında proje kapsamında 2 yıl süreyle 24.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri
 • İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanması ilişkin giderler
 • Eğitim ve danışmanlık giderleri
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu ve test/analiz giderleri
 • Aynı anda en fazla 4 kişinin istihdam giderleri

Satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

• Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Bireysel Katılım Desteği

Fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlara ilişkin bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına 300.000 TL’ye kadar desteklenir. Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde destek üst limiti 600.000 TL olarak uygulanır.

• Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Milli Katılım Desteği

Fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen milli katılım organizasyonlarında şirketlerin katılım, tanıtım, ulaşım ve konaklama giderleri her bir organizasyon için %70 oranında ve 300.000 TL’ye kadar desteklenir. Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde destek üst limiti 600.000 TL olarak uygulanır.

• Yurt İçi Fuar, Kongre, Konferans, Seminer Bireysel Katılım Desteği

Bakanlıkça belirlenen yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarda bireysel katılım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına 180.000 TL’ye kadar desteklenir.

• Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka/Oyun/Yazılım/Aracılık Platfomu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Yurt dışında yerleşik şirket ve/veya yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/dijital aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %60 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Destek kalemlerinin hatasız ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvuruları öncesinden, desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi için bizi 0 (212) 908 06 60 - 61 arayabilir ya da info@ifasturk.com e-posta gönderebilirsiniz.Paylaş
[chatbot]