TÜBİTAK ARGE PROJESİ MALİ RAPORU HAZIRLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER


Sayın yetkili;
TÜBİTAK-TEYDEB destek programı kapsamında sürdürdüğünüz Ar-Ge projesinin ara dönem mali raporunun hazırlanması sürecinde bizimle paylaştığınız her türlü bilgi ve belgeler bilgi güvenliği kapsamında korunmaktadır.

AGY500 ve gider formlarını eksiksiz hazırlayabilmemiz için aşağıda detayı bulunan bilgi ve belgeleri hazırlanması gerekmektedir.

1. Kuruluş sicil gazetesi, (unvan değişikliği, hisse devri v.b. değişiklik gazeteleri)
2. Faaliyet belgesi,
3. İmza sirküleri,
4. Geçen yıl ve bu yıl için defter tasdikleri kapak sayfaları fotokopileri,
5. Ortakların kimlik fotokopisi,
6. Son dönem kurumlar vergisi beyannamesi *.pdf formatında dijital hali (Beyanname tahakkuk etmemiş ise son dönem gelir tablosu ve bilanço *.pdf formatında,)
7. Kira kontratı fotokopisi,
8. Proje öneri formu fotokopisi veya *.pdf formatında dijital hali dosyanın mail yolu ile ulaştırılması,
9. TÜBİTAK ile imzalanan sözleşmenin fotokopisi,
10. Projede görev alan şirket ortakları ile personellerin ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları,
11. Projede görev alan çalışanların diploma fotokopileri veya e-devletten alınmış mezuniyet belgeleri
12. Şirket ortakları projeden ücret alıyor ise ücret için alınan kararın fotokopisi
13. Projenin mali rapor dönemine ait SGK hizmet bildirgeleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
14. Projenin mali rapor dönemine ait muhtasar beyannameleri, tahakkukları ve ödeme dekontları,
15. Proje kapsamında alınan mal ve hizmet faturaları ile ödeme dekontları,
16. Proje kapsamında imzalanan sözleşme fotokopileri,
17. SGK ve Vergi Dairesi borcu yoktur belgesi,

Paylaş